Medezeggenschapsraad

E-mail adres: mr@rkbsfatima.nl
Notulen vergaderingen: zie Downloads

Ouders hebben een wettelijk recht op medezeggenschap binnen de school. Van dit recht kunnen ouders gebruik maken door middel van de MR.
Via de MR heeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen.
Het schoolbestuur heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van de MR nodig.
De MR is een wettelijk orgaan dat bestaat uit gekozen vertegenwoordiging. Elke twee jaar is er een verkiezing en ook u kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR komt zo'n 6x per jaar bij elkaar.

De MR van onze school bestaat uit twee geledingen:
  • vertegenwoordigers van de ouders: Heidi van de Koevering, Eveline Schell en Martijn van Nierop.
  • vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel: Mariët van Rooijen, Marina Caspers en Saskia van Mourik.
De MR overlegt met directie en schoolbestuur over zaken als:
  • de besteding van gelden;
  • beslissingen ten aanzien van het gebouw;
  • beslissingen met betrekking tot de formatie;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • het kiezen van lesmethodes voor de vakken;
  • verbetering van het onderwijs.
De MR kent twee soorten rechten:
  • Instemmingsrecht
Elke geleding heeft instemmingrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Vooral de betrokkenheid van ouders bij het opstellen van het schoolplan en de schoolgids maar ook bv. de organisatie rondom het overblijven tussen de middag, is belangrijk. Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.
  • Adviesrecht
Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over fusieplannen of het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.

Leden van de MR dienen contacten te onderhouden met hun achterban, waaruit ze ten slotte zijn gekozen. De MR kan b.v. het team of de ouderraad raadplegen cq. informeren bij vragen waar de MR advies of instemming over dient te geven. MR-leden zijn niet wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, maar ze worden wel geacht namens de achterban te spreken. Deze informatieplicht van de MR ten behoeve van de achterban is wel wettelijk vastgelegd. Dit geeft aan hoe belangrijk de communicatie tussen de ouders, personeel en de MR leden is.
Rechtstreeks contact met de achterban ( bv. op het schoolplein, informele bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten) heeft altijd de voorkeur.

Van de medezeggenschapsraad heeft één lid zitting in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Lek en IJssel zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmings-en adviesrecht over de aangelegenheden die voor alle scholen gelden, bijv. als het gaat om het bestuursformatieplan.

Heeft u vragen/opmerkingen dan kunt u zich wenden tot een van de leden (zie het lijstje hierboven).
U kunt de MR ook rechtstreeks een mail sturen: mr@rkbsfatima.nl