Even terugblikken... en alvast vooruit kijken 2018-2020


Ook dit jaar willen wij u laten weten waar wij o.a. aan gewerkt hebben en wat we het voor de komend schooljaren van plan zijn.
Ons motto "GEVOEL EN VERSTAND GAAN HAND IN HAND" blijft richtinggevend voor ons onderwijs.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom het onderwijs van de Fatimaschool. De ontwikkeling van een Kindcentrum aan de Touwlaan, de tijdelijke opvang tot aan de nieuwbouw en de fusie met de Nicolaasschool zorgen voor veel nieuwe uitdagingen. 
Inmiddels is bekend dat beide scholen per 1 augustus 2020 verder gaan onder de naam DE MINSTREEL. Ergens in 2021 hopen we het nieuwe schoolgebouw te betrekken aan de Touwlaan.
Het afgelopen schooljaar is niet alleen voor de Fatimaschool, maar voor het hele Primair Onderwijs een roerig jaar  geweest; we hebben te maken gehad met stakingen.
Die stakingen hebben ons wel wat moois opgeleverd: verhoging van de salarissen en het vrijkomen van de werkdrukgelden die we naar eigen inzicht in zullen zetten (vakleerkracht gym, onderwijsassistent, RT)

Nieuwbouw Kindcentrum Touwlaan
De ontwikkelingen van het Kindcentrum heeft met de start van het afgelopen schooljaar een aantal maanden stil gelegen omdat de Touwladder geen duidelijkheid had over het al dan niet participeren in het nieuwe Kindcentrum.
Dit betekent dat we vanaf 2018 hard aan het werk zijn gegaan om het streven van een gerealiseerd Kindcentrum in 2020 te halen. Inmiddels zijn het visiedocument en de reisgids gereed. Er zijn een aantal nieuwe schoolgebouwen bezocht en de keus is gevallen op architectenbureau SVP.
Samen met SKIJ, de Nicolaasschool en de architect (SVP architecten) gaat het nieuwe schoolgebouw op papier steeds meer vorm krijgen.
Begin september staat een medewerkersavond gepland waar er over 6 thema's gebrainstormd zal gaan worden. U kan dan denken aan bijvoorbeeld: de inrichting van de werkpleinen, het pedagogisch klimaat, de buitenruimte etc. Hiermee gaat de architect aan de slag en zal dit vertalen naar papier. Natuurlijk zal de architect ook input van leerlingen en ouders meenemen gedurende dit proces.
Er is ook een werkgroep binnen onze school waarin teamleden en ouders participeren. Komend schooljaar wordt hier een vervolg aan gegeven door deze ouders te vragen mee te participeren in werkgroepen waarin ook teamleden en ouders van de Nicolaasschool en SKIJ zullen zitten.

Fusie
De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben ingestemd met een fusie van de Nicolaasschool en de Fatimaschool.
Komend schooljaar zal de op handen zijnde fusie als rode draad door het schooljaar heen een rol gaan spelen. Samen met de MR kijken we naar een extern bureau die dit proces zal gaan begeleiden. We hebben sowieso 3 studiemomenten samen met de Nicolaasschool gepland waarop we met elkaar aan de slag gaan voor de toekomst. Er zal een gezamenlijke visie ontwikkeld gaan worden en er zullen vele zaken op elkaar afgestemd moeten worden. Te denken valt o.a. aan schooltijden en gebruik methodes en materialen.

Tussentijdse huisvesting Lage Biezen
Voor de periode tot aan de nieuwbouw, gaan we gebruik maken van locatie Lage Biezen (voorheen Pijler/Groenvlietschool), twee lokalen Nicolaasschool en twee tijdelijke lokalen.


Themagericht werken: Betekenisvol leren
De groepen 1-2 werken al jarenlang themagericht. Hierbij wordt o.a.gebruik gemaakt van de methode Sil op school. De groepen 3 t/m 8 werken verder met de thema's van de methode Da Vinci.
Voor alle groepen willen we een leerlijn beeldende vorming koppelen aan het themagericht werken. We worden hierbij ondersteund door Kunst Centraal.
Een aantal teamleden maakt ook gebruik van het nascholingsaanbod van Kunst Centraal om zich in een bepaalde discipline te specialiseren.

Nederlandse taal
De afgelopen jaren hebben we ons onderwijs geëvalueerd en verder ontwikkeld aan de hand van de nieuwe methode Staal. Om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten, spelen hierbij coöperatieve werkvormen een grote rol. Kinderen hebben hierdoor meer plezier in taal.
Ook in de groepen 3 wordt  een nieuwe methode taal/lezen gehanteerd nl. Lijn 3. 

Rekenen
Dit schooljaar is als laatste in groep 8 de vernieuwde methode Pluspunt ingevoerd.
In alle groepen wordt Met Sprongen Vooruit ingezet. Met Sprongen Vooruit biedt oefeningen en spellen die zowel interactief klassikaal als individueel aangeboden kunnen worden en passen binnen het aanbod van Pluspunt.'
De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt.
Ook in de groepen 1/2 wordt er gewerkt met Met Sprongen Vooruit. Door het speelse karakter, sluit de methode zeer goed aan bij de interesses en belevingswereld van de kleuters. Zowel de kinderen als de juffen zijn er zeer enthousiast over.

Engels
In de groepen 1-2 wordt vooral vanuit de dagelijkse praktijk op een speelse, interactieve manier een aanbod voor Engels gegeven.
Voor de groepen 3 t/m 8 is de methode Take it easy het uitgangspunt. Het accent blijft liggen op het leren spreken en luisteren.
We hebben dit schooljaar ook onze schoolbieb aangevuld met Engelse boeken. Zo hebben de groepen 1 t/m 4 een ruime hoeveelheid prentenboeken tot hun beschikking gekregen. Voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8 zijn er boeken aangeschaft waarin ze zelfstandig kunnen lezen.'
Een aantal leerkrachten heeft nascholing gevolgd om de lessen nog interactiever te maken.

ICT
Op dit moment hebben we, naast de vaste computers boven in de gang, 90 chromebooks die dagelijks ingezet worden binnen ons onderwijs in de groepen 1 t/m 8. Ook hebben we regelmatig de beschikking over Beebots en LegoWeDo om kinderen te leren programmeren.
Daarnaast zijn vier iPads aangeschaft voor de leerkrachten van de groepen 1-2 om het nieuwe observatiesysteem: 'Leerlijnen groepen 1-2' van Parnassys gemakkelijk in te kunnen vullen. We bespreken regelmatig het gebruik en de mogelijkheden van de aanwezige software.
De meeste Smartboarden zijn inmiddels vervangen door Touchscreens

Groepen 1-2
We zijn dit schooljaar gestart met het volgen van de kinderen in de kleutergroepen met behulp van: Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar). Leerlijnen jonge kind biedt leerlijnen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve gebieden taal en rekenen en voor de spel- en motorische ontwikkeling, waarbij er gewerkt wordt aan doelen die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren.
Voor de groepen 1-2 ontwikkelen we ook een nieuw schoolverslag dat aansluit bij ons nieuwe leerlingvolgsysteem.

Opleiden in de school
In het najaar hebben wij het certificaat: Opleiden in de school behaald. Dat betekent dat de Fatimaschool een goede school is om stagiaires te begeleiden in hun ontwikkeling.

En natuurlijk blijven we met elkaar vieren!
De schooltijd moet naast een leerzame tijd immers ook een plezierige tijd zijn! Kinderboekenweek, Sint, Kerst, Carnaval, Koningsspelen en Pasen hebben we weer als mooie verbindende activiteiten met elkaar gevierd.
Ook dit jaar (2020) hebben we weer een mooie afsluiting met de traditionele FatimaFamilieDag.
Kijkend naar volgend jaar zal er wellicht iets in gaan veranderen. Uiteraard zullen we onze feesten blijven vieren omdat dit de Fatimaschool zo kenmerkt. Wel zullen we door de op handen zijnde fusie keuzes moeten gaan maken. Het samensmelten van twee teams willen we zo goed en gedegen mogelijk doen. We vinden het belangrijk om de collega's van de Nicolaasschool én hun ouders te leren kennen en samen met hen de sterke punten van de scholen tot één geheel maken. Dit zal tijd vragen van ons en daarom zullen we samen met de Ouderraad kijken op welke wijze we de vieringen gaan aankleden.

Wij nodigen u van harte uit om n.a.v. dit schrijven te reageren.  

Met vriendelijke groeten,
Team O.L.V. van Fatimaschool.