Even terugblikken... en alvast vooruit kijken 2017-2018
Deze informatie is ook bijgevoegd bij de Infatimatief van 06-07-2017
Ook dit jaar willen wij u laten weten waar wij o.a. aan gewerkt hebben en wat we het voor komend schooljaar van plan zijn.
Ons motto:
“GEVOEL EN VERSTAND GAAN HAND IN HAND”
blijft richtinggevend voor ons onderwijs.

Thematisch onderwijs
Het thematisch werken krijgt een steeds belangrijkere plek in ons onderwijs. In de ​ ​groepen 1-2 ​ ​wordt al vele jaren thematisch gewerkt. ​ ​Naast de jaarlijkse thema’s als Winter, Sinterklaas, Kerst, en Pasen hebben we voor komend schooljaar een keus uit de thema’s: ​ ​Dit ben ik en dit is Sil; welkom op school!, Kinderboekenweek: Gruwelijk eng? Griezelen, Vervoer, De boekenwinkel, Landen, Groeien en bloeien, Indianen, Modderdag.
De groepen 3 t/m 8 hebben dit schooljaar met veel plezier en enthousiasme aan de thema’s van onze nieuwe methode Da Vinci gewerkt. Binnen de aangeboden thema’s worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
maatschappijleer, techniek, filosofie en levensbeschouwing in samenhang aangeboden.

Het werken in thema’s biedt mogelijkheid voor verschillende (coöperatieve) werk- en groeperingsvormen. Dit schooljaar hebben we al een aantal keren groepsdoorbrekende activiteiten gedaan waar zowel leerlingen als leerkrachten erg van hebben genoten en waarbij veel van elkaar is geleerd. Ook hebben we verschillende gastlessen gehad binnen de thema’s zoals: reptielen, de imker, ehbo. Daarnaast zijn er ouders actief geweest vanuit hun expertise: zoals de lessen elektriciteit in de groepen 3,4 en 5, gastles over geld, verzekeren tegen risico’s, gastles Gezond Gebit.
Het opstellen en uitwerken van onderzoeksvragen, leren presenteren, samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn onder andere vaardigheden die ook komend schooljaar steeds meer aan bod zullen komen.
Door thematisch te werken, maken wij ons onderwijs uitdagender, boeiender en betekenisvoller. Hierbij heeft het gebruik van digitale hulpmiddelen een belangrijke plek. De groepen ​ ​3 t/m 5 ​ gaan komend schooljaar werken aan de volgende vier thema’s: Lang geleden, Schatten van de aarde, Weer en water en Van ridders tot ruimtevaart.
Voor de groepen ​6 t/m 8 ​ staan de volgende vier thema’s gepland: ​Indianen, Vikingen, Ottomanen en Nieuwe tijd.
Komend schooljaar gaan we starten met het integreren van de expressie vakken binnen het thematisch werken. We worden hierbij ondersteund door Kunst Centraal. Het integreren van de leerlijnen van beeldende vorming staat als eerste gepland.


Basisvakken: Taal/Lezen en Rekenen
Groep 4 t/m 8 heeft voor begrijpend lezen gewerkt met de steeds actuele teksten van Nieuwsbegrip en de groepen 1 t/m 3 hebben de doorgaande lijn van begrijpend luisteren verder uitgewerkt.
Frida, Saskia en Xandra hebben een informatiebijeenkomst omtrent dyslexie gegeven voor geïnteresseerde ouders.
Binnen de groepen 1-2 blijven we werken aan een gericht aanbod voor Beginnende Geletterdheid: het werken met het letter schilderij, verteltafel, lees schrijfhoek etc. De activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waar we mee werken.
De kleutergroepen verwerken voor de Beginnende Gecijferdheid het aanbod van ‘Met sprongen vooruit’ in de thema’s.
Groep 3 t/m 7 werken nu met de nieuwe rekenmethode PlusPunt. Komend schooljaar zal deze methode in groep 8 worden ingevoerd. Rekenactiviteiten van Met Sprongen Vooruit worden in de lessen geïntegreerd. Het blijft heel fijn dat deze nieuwe rekenmethode een passender aanbod heeft voor de leerlingen die wat meer uitdaging en verdieping nodig hebben.

Engels in groep 1 tot en met 8
Komend schooljaar gaan we verder met onze methode ‘Take it easy’; onze digibordmethode Engels voor groep 1 t/m 8, met films, muziekclips en opdrachten. Daarnaast bieden met name de leerkrachten in de onderbouw de engelse taal ook op een speelse wijze aan binnen het dagelijkse aanbod. Het is prachtig om te zien hoe onze jongste leerlingen genieten van het zingen en spreken in het engels.
We vervolgen komend schooljaar de teamscholing ELIED: Engels Leren Is Engels Doen.

Ondersteuning voor ieder kind
We blijven binnen ons onderwijs een aanbod verzorgen voor alle leerlingen; voor leerlingen die wat extra aandacht en ondersteuning nodig hebben maar ook voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
In groep 1 t/m 8 maken de leerkrachten groepsoverzichten van de basisvakken door toetsresultaten en observaties te analyseren. Na een groepsbespreking wordt een groepsplan opgesteld waarbij de klas grofweg in drie groepen wordt verdeeld en er in groep 3 t/m 8 regelmatig als volgt gewerkt wordt:
  • een basisaanbod,
  • extra aanbod voor leerlingen die de basisstof snel beheersen,
  • extra uitleg en ondersteuning voor leerlingen die meer moeite hebben met het beheersen van de basisstof.
Hiermee proberen we ieder kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te geven. Naast het aanbod door de groepsleerkracht wordt er, voor zover mogelijk, nog aanbod gegeven buiten de klas.
Ook binnen de kleutergroepen blijft aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die extra uitdaging / verrijking aankunnen. Differentiatie wordt o.a. zichtbaar in de takenkaart waar kleuters mee gaan werken als ze hier aan toe zijn.
Juf Corne en Tineke zullen ook komend schooljaar als onderwijsassistente ingezet worden in de groepen 1-2.
Met betrekking tot het vroegtijdig signaleren van meer begaafde leerlingen en/of leerlingen met kenmerken van dyslexie is het intakeformulier voor een kleuter die naar school komt, aangepast met vragen voor ouders.
In de groepen 1, 3 en 5 vullen de leerkrachten voor de hele groep de quickscan digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid in, waarna eventuele vervolgactiviteiten plaatsvinden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij blijven de leerlingen volgen wat betreft hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepen 1-2 gaan komend schooljaar starten met de leerlijnen van Parnassys. Voor ons blijft het erg belangrijk dat kinderen ‘goed in hun vel zitten’, dit is een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. De methode Leefstijl blijft als een rode draad door het schooljaar heen lopen. We gaan in het voorjaar ook weer aan de slag met lessen uit het lespakket: Lentekriebels; relaties en seksualiteit.

Utrechts VerkeersveiligheidsLabel (UVL)
Voor de groepen 1-2 komt verkeer aan bod binnen het thema ‘Vervoer’. Er komen weer buitenlessen voor groep 3 en 4, en in het najaar is het project Lightwise waarbij de kinderen van groep 6 de verlichting op hun fiets testen en indien nodig repareren met hulp van meester Eduard en ouders.
UVL heeft een aparte plek op onze website met achtergrondinformatie, tips voor ouders en verslagen en foto’s van uitgevoerde acties.

ICT
Wij zijn dit schooljaar, net als veel scholen van Trinamiek, overgegaan op GAfE (Google Apps for Education). Er zijn 30 chromebooks aangeschaft waarop door alle kinderen van de school gewerkt wordt. De school is voorzien van wifi waardoor het mobiele gebruik van nieuwe devices is gewaarborgd. Komend schooljaar willen wij het aantal chromebooks verder uitbreiden en de mogelijkheden van programmeren met ‘robots’ een plekje geven binnen ons onderwijs.
Natuurlijk blijft het belangrijk om constant met de kinderen in gesprek te gaan over een goed gebruik van de multi media.

Nieuwbouw
Na het terugtrekken van de Pijler, locatie Groenvliet zijn de besturen van de Touwladder en van onze school momenteel aan het kijken wat dit voor de toekomst betekent. In september zal er meer duidelijkheid komen.
Wij gaan in het najaar met een klankbordgroep starten met ouders uit verschillende klassen om samen te kijken welke mogelijkheden/oplossingen er zijn bij de verdere groei van de Fatimaschool. Daarbij zal deze klankbordgroep ook meedenken bij de keuzes op langere termijn, informatieverstrekking naar de ouders toe etc.

En dan nog voor komend schooljaar:
  • De leerlingenraad heeft met de Koningsspelen een fantastische sponsorloop georganiseerd en aan de slag gaan.
  • We ondernemen weer veel activiteiten met en voor de bewoners van verpleeghuis Isselwaerde zoals: voorlezen, pannenkoeken bakken, de moestuin verzorgen, spelletjes en bewegingsuurtjes.
  • De samenwerking met de Weiderij voor het schoonmaken van het (kleuter)materiaal gaat ook door. Daar zijn we erg blij mee.
  • We gaan onze tweejaarlijkse FatimaFamilieDag weer organiseren.
Op de website komt ook de eindevaluatie Beleidsvoornemens 2016-2017 te staan (zie ook Downloads). Deze is
besproken binnen de Medezeggenschapsraad.

Mocht u komend schooljaar een bepaald beroep, hobby of bepaalde kennis hebben waarmee wij ons onderwijs voor de kinderen kunnen verrijken dan kunt u dit met de start van het schooljaar kenbaar maken op het formulier waarop wij o.a. vragen om telefoonnummers, noodnummers, allergieën etc.
SAMEN MAKEN WE ER MEER VAN!!


Wij nodigen u van harte uit om n.a.v. dit schrijven te reageren.  
Met vriendelijke groeten,
Team O.L.V. van Fatimaschool.